جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است)
بیا تا گل برافشانیم و........ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی امیدی
مطالب اخیر
نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی تنوع گونه های علفی در یک راشستان بهره برداری نشده بود. برای این منظور 170 هکتار از جنگل های رودبار استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از شاخص های تنوع زیستی، مقادیر تنوع ، غنا و یکنواختی محاسبه و با نتایج حاصل از تحقیقات مشابه مقایسه شد. نتایج نشان داد که مقادیر شاخص های به دست آمده کمتر از سایر مطالعات است. علت این مسئله عمق زیاد لاشبرگ، درصد بالای تاج پوشش، قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در ارتفاعات بالا و نیز عدم بهره برداری در منطقه به علت نبود شبکه جاده است. مقدار یکنواختی تأثیر بیشتری نسبت به غنا در مقدار تنوع داشت. منحنی توزیع فراوانی گونه ها از مدل نرمال لگاریتمی تبعیت می کرد. بیشترین درصد فراوانی مربوط به گونه Bromus benekenii بود که یک گونه مهاجم غیر بومی است و تهدیدی جدی برای تنوع زیستی منطقه به شمار می رود.

دانلود مقاله ارائه شده در همایش

واژه های کلیدی: تنوع، غنا، یکنواختی، راشستان، رودبار

نتایج

میانگین درصد تاج پوشش 84 درصد و میانگین عمق لاشبرگ 93/7 سانتی متر به دست آمد. جدول (1) لیست گونه‌های علفی در منطقه مورد مطالعه را نشان می‌دهد. در مجموع، 37 گونه و تعداد 32 خانواده شناسایی شدند. Lamiaceae با 3 گونه بیشترین تعداد گونه را دارا بوده و بعد از آن خانواده‌های Euphorbiaceae, Aspleniaceae و Rosaceae هر كدام 2 گونه و سایر خانواده‌ها هر كدام با یك گونه حضور دارند.

بیشترین فركانس در منطقه مورد مطالعه به ترتیب شامل گونه‌های (56) Polystichum woronowii ، (56)Bromus benekenii ، (49)Viola sylvestris، (42)Carex sp.، (42)Euphorbia amygdaloids و (41)Asperula odorata می‌باشد. کمترین فرکانس را گونه های Rumex sp.، Epimedium pinnatum، Sanicula europaea، Pteris dentata،nigrum Asplenium adianthum، Platanthera bofolia، Blechnum spicant، Stellaria media که فرکانس 3 و یا کمتر از 3 دارند.

بیشترین درصد پوشش گونه‌های علفی در منطقه مورد مطالعه به ترتیب شامل گونه‌های (81/20% ) Bromus benekenii، (99/18%) Euphorbia amygdaloids، (16%) Asperula odorata، (8/12%) Polystichum woronowii می‌باشد. کمترین درصد پوشش گونه ها را گونه های Rumex sp.، Tamus communis، Pteris dentata ،Asplenium adianthum nigrum، Platanthera bofolia و  Stellaria media دارند که درصد پوشش یک و یا کمتر از یک دارند.

جدول 2 مقادیر شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود بین شاخص های تنوع بیشترین مقدار را شاخص مک آرتور و کمترین مقدار را شاخص سیمپسون دارد. بین شاخص های غنا بیشترین مقدار را شاخص R=S و کمترین مقدار را شاخص منهینیک دارد. در بین شاخص های یکنواختی نیز بیشترین مقدار را شاخص کامارگو و کمترین مقدار را شاخص اصلاح شده نی دارد.

جدول 3 نتایج حاصل از همبستگی پیرسون بین شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی و همچنین غنا و عمق لاشبرگ را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود بین شاخص R=S و عمق لاشبرگ یک همبستگی منفی وجود دارد. این شاخص با شاخص های تنوع سیمپسون، مک آرتور و هیل همبستگی مثبت دارد در حالی که با شاخص تنوع شانون-وینر  همبستگی معنی داری وجود ندارد. شاخص های غنای مارگالف و منهینیک فقط با شاخص شانون-وینر همبستگی مثبت دارند ولی با سایر شاخصهای تنوع، همبستگی ندارند. شاخص های یکنواختی سیمپسون و کامارگو با شاخص های تنوع سیمپسون، مک آرتور و هیل همبستگی مثبت دارند در حالی که با شاخص شانون-وینر همبستگی ندارد. بین شاخص یکنواختی اسمیت-ویلسون و همه شاخص های تنوع همبستگی مثبت وجود دارد. شاخص یکنواختی اصلاح شده نی با شاخص های تنوع سیمپسون و هیل همبستگی مثبت دارد. شاخص پایلو فقط با شاخص شانون وینر همبستگی دارد.

شکل 1 مدل توزیع فراوانی گونه های علفی در منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود توزیع گونه ها از از مدل نرمال لگاریتمی پیروی می کند.

بحث:

نتایج نشان داد که مقدار شاخص تنوع N1 مک آرتور بیشترین و شاخص تنوع سیمپسون کمترین مقدار را داشت. در تحقیقی که توسط روانبخش به منظور بررسی پوشش گیاهی در ذخیره گاه جنگلی گیسوم تالش صورت گرفت، نتایج مشابهی به دست آمد (13). اسماعیل زاده و حسینی در تحقیقی در ذخیره گاه سرخدار افراتخته مشاهده کردند که مقدار تنوع شانون- وینر بیشتر از تنوع سیمپسون است (2). حدادی مقدم در تحیقات خود در جنگل های راش صفارود رامسر نیز نتایج مشابهی به دست آورد (10).

برای اینکه بتوان ارزیابی دقیقی از مقادیر شاخص های به دست آمده داشت، این مقادیر با مقادیر حاصل از تحقیقات مشابه دیگر مقایسه شد: پوربابائی و همکاران (1383) با مقایسه تنوع زیستی گیاهی جنگلکاری توسکای ییلاقی با جنگلکاری آمیخته ون- پلت در تنیان صومعه سرا، در جنگل آمیخته مقدار تنوع شانون- وینر را  088/3، تنوع مک آرتور را 09/9، یکنواختی پایلو را 799/0 و R=S را 66/21 به دست آوردند (6). در تحقیقی که توسط رستمی و پوربابائی با بررسی تنوع پوشش گیاهی در جنگلکاری کاج تدا در مناطق عزیزکیان و لاکان رشت صورت گرفت، برای توده طبیعی مقدار تنوع شانون وینر 1/6، یکنواختی اسمیت- ویلسون 573/0 و غنای R=S 2/9 به دست آمد (12). پوربابائی و رنج آور با بررسی تأثیر شیوه تدریجی- پناهی بر تنوع گونه های گیاهی در جنگل های راش شرقی مقدار تنوع شانون- وینر را 21/3، مک آرتور را 73/9، یکنواختی پایلو را 883/0 و R=S کل را 28 به دست آوردند (8). نوبخت تنوع گونه های گیاهی در ذخیره گاه جنگلی دکتر درستکار گیسوم تالش را بررسی کرد و مقدار شاخص مک آرتور را 3/8، هیل را 2/5، یکنواختی اسمیت- ویلسون را 74/0 و غنای مارگالف را 1/1 به دست آورد (19). پوررحمتی در تحقیقی اثر جنگلکاری روی تنوع گونه های گیاهی در غرب گیلان را بررسی کرد و در جنگل طبیعی تنوع سیمپسون را 8/0، شانون- وینر را 3/2، مک آرتور را 6، یکنواختی سیمپسون را 8/0 و تعداد کل گونه ها را 46 به دست آورد (4).  همان طور که مشاهده می شود مقدار شاخص ها در منطقه مورد مطالعه کمتر از مطالعات دیگر می باشد. یکی از دلایلی که باعث کم بودن این مقادیر شده می تواند درصد بالای تاج پوشش درمنطقه مورد مطالعه باشد. میانگین درصد تاج پوشش در منطقه مورد مطالعه 84 درصد بود. این مساله باعث می شود تا نور کمتری به  سطح زمین برسد. Bazzaz (1975) در جنگل های ایلینویس امریکا که میانگین درصد تاج پوشش آن 82 درصد بود و Rees and Juday (2002)  در جنگل های آلاسکای امریکا که میانگین درصد تاج پوشش آن 89 درصد بود مشاهده کردند که مقدار غنا و در نتیجه تنوع کم است. آنها اعلام کردند که درجنگلها غنای گونه های گیاهی به شدت تحت تاثیر باز یا بسته بودن تاج اشکوب بالایی است (24 و 36). Ludwig و همکاران (2004) در تحقیقی در جنگل های انبوه شرق افریقا که میانگین درصد پوشش آن 91 درصد بود مشاهده کردند که مرگ درختان مادری تاج پوشش را باز و یک محیط غنی از مواد غذایی را به جای می گذارد (32). با باز شدن تاج پوشش، میزان نور دریافتی به سطح زمین بیشتر شده و در نتیجه فعالیت میکروارگانیسم ها نیز بیشتر می شود و با تجزیه سریعتر مواد آلی مواد غذایی بیشتری در دسترس گیاه قرار می گیرد. جدول3 نشان می دهد که یک همبستگی منفی بین عمق لاشبرگ وغنای R=S وجود دارد. لاشبرگ به عنوان یک سد مکانیکی در برابرجوانه زنی و استقرارعمل میکند (28). بنابراین، حضور لاشبرگ باعث کاهش غنا و در نتیجه کاهش تنوع در منطقه شده است. Legar و همکاران (2001) درتحقیقی اعلام کردند که ترکیب گیاهی زیر اشکوب و غنا شدیدا تحت تأثیر مقدار لاشبرگ کف جنگل و تاج پوشش قرار دارد، به طوری که میزان لاشبرگ رابطه معکوسی با غنا و تنوع در منطقه مورد مطالعه دارد.  (31). یکی دیگر ازدلایل را می توان قرارگرفتن منطقه مورد مطالعه درارتفاعات بالا دانست. منطقه مورد مطالعه در محدوده ارتفاعی 1010 تا 1560 متر قرار گرفته است. در تحقیقی که توسط پوربابائی و همکاران (1377) در محدوده ارتفاعی 250 تا 1500 متر صورت گرفت اعلام شد که ارتفاع از سطح دریا یکی از عوامل محدود کننده تاثیر گذار در رویش و پراکنش گونه های گیاهی است به طوری که از ارتفاع 950 متر تنوع به طور چشمگیری کاهش می یابد (5). در تحقیقی دیگر، پوربابائی و دادو (1384) تنوع را در محدوده ارتفاعی 500 تا 2500 متر بررسی و مشاهده کردند که تنوع از ارتفاع 1000 متر به بعد کاهش می یابد (7). Pourbabaei و همکاران (2010) در جنگل های ایلام مشاهده کردند که تنوع از ارتفاع 1500 متر به بعد کاهش می یابد (35). محققین دیگری نیز نتایج مشابهی به دست اوردند: (18، 20، 23، 25 و 27). یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش مقدار شاخص ها عدم بهره برداری در منطقه مورد مطالعه به علت نبود شبکه جاده است. در تحقیقی که توسط Van Lear و همکاران در ایالات متحده  و به منظور بررسی تنوع پوشش گیاهی بعداز بهره برداری صورت گرفت، منطقه جنگلی بهره برداری شده با منطقه بهره برداری نشده مقایسه شد و مشخص شد که درجنگل بهره برداری نشده به علت اشکوب بالای متراکم میزان تنوع کمتر از جنگل بهره برداری شده با تاج پوشش بازتر است (41). Robert درتحقیقی اعلام کرد که غنای گونه ها 2 تا 5 سال بعداز بهره برداری به حداکثر رسید ولی 30 سال بعد از بهره برداری به علت کامل شدن تاج پوشش و کاهش نور در اشکوب پوشش علفی غنای گونه ها به حداقل رسید (37). Shelton و Murphy با تحقیقی که در اسکاتلند انجام دادند به این نتیجه رسیدند که با کاهش تراکم توده از طریق تنک کردن، تعداد و در بیشتر موارد درصد پوشش وگلدهی گونه های گیاهی زیر اشکوب افزایش می یابد (38). درتحقیقی که در جنگلهای راش ژاپن توسط Nagaike و همکارانش صورت گرفت مشخص شد که درصد پوشش علفی با سطح مقطع و تراکم درختان اشکوب بالا رابطه منفی دارد  (34).

نتایج مندرج در جدول 3 نشان می دهد که همبستگی بیشتری بین یکنواختی و تنوع در مقایسه با غنا و تنوع وجود دارد. در واقع یکنواختی نقش بیشتری در افزایش مقدار تنوع دارد. پوربابائی و همکاران (1377) با بررسی تنوع در جنگل های استان گیلان اعلام کردند که در جنگل های طبیعی میزان تنوع تحت تأثیر مقدار یکنواختی است (5). محمودی نیز در تحقیقیات خود با بررسی تنوع گونه های گیاهی در کلارآباد مازندران نشان داد که افزایش تنوع به علت افزایش یکنواختی است (17).

بررسی مدل توزیع فراوانی گونه های علفی نشان می دهد که از مدل نرمال لگاریتمی پیروی می کرد که نشان دهنده آن است که تعداد گونه های با فراوانی متوسط، بسیار زیاد است. حقگو در مطالعات خود با بررسی تنوع زیستی در گروه گونه های اکولوژیک در کندلات رشت نشان داد که مدل توزیع فراوانی گونه های علفی از مدل نرمال لگاریتمی پیروی می کند (11). عکافی و اجتهادی در تحقیقی با بررسی تنوع گونه ای با استفاده از مدل های توزیع فراوانی در دو منطقه تحت قرق و تحت چرا در حوزه سد طرق در جنوب مشهد نیز نتایج مشابهی به دست آوردند (15). در تحقیق نوبخت و همکاران (1389) نیز نتیجه مشابهی به دست آمد(19).

نوع مطلب : مقالات علمی، 
برچسب ها : تنوع، غنا، یکنواختی، راشستان، رودبار، Bromus benekenii، گونه های علفی جنگل،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 23 فروردین 1393
جمعه 4 بهمن 1398 06:53 ب.ظ
It's awesome to pay a quick visit this web page and reading the views of all colleagues on the topic of this post, while I am also zealous of getting know-how.
چهارشنبه 2 بهمن 1398 11:38 ق.ظ
It’s really a great and useful piece of info. I’m glad that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
یکشنبه 29 دی 1398 03:31 ب.ظ
I really like it when individuals get together and share thoughts. Great blog, stick with it!
شنبه 28 دی 1398 01:12 ب.ظ
What's up every one, here every person is sharing such experience, therefore it's good to read this
blog, and I used to visit this webpage everyday.
چهارشنبه 25 دی 1398 06:27 ب.ظ
I blog often and I genuinely thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too.
سه شنبه 24 دی 1398 04:04 ب.ظ
We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your site offered us with valuable information to work on. You've done a formidable job and
our entire community will be grateful to you.
دوشنبه 23 دی 1398 04:19 ب.ظ
Awesome! This might be by far the most useful thing on the matter I have ever come across. Many thanks for your effort.
چهارشنبه 18 دی 1398 12:16 ق.ظ
What a information of un-ambiguity and preserveness of
valuable know-how regarding unexpected feelings.
سه شنبه 17 دی 1398 03:37 ب.ظ
It's awesome to pay a quick visit this web page and reading the views of all colleagues on the topic of this post, while I am also zealous of getting know-how.
شنبه 14 دی 1398 08:42 ق.ظ
I know this website offers quality dependent articcles and other data, is there any other website which provides such information in quality?
جمعه 13 دی 1398 05:01 ق.ظ
Hello there! This is my first visit to your blog!
We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary
job!
چهارشنبه 11 دی 1398 11:54 ب.ظ
Lynette Barcelona Trøje MagdaCo NDJAd
چهارشنبه 11 دی 1398 08:35 ق.ظ
I'm really loving the theme/design of your website.
Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
A couple of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have any ideas to help fix this problem?
سه شنبه 10 دی 1398 05:34 ب.ظ
Greetings! I've been reading your site for some time now and
finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Dallas Texas!

Just wanted to say keep up the great job!
سه شنبه 10 دی 1398 02:14 ق.ظ
Outstanding post but I was wondering if you could write a litte more on this subject?
I'd be very thankful if you could elaborate a little bit
more. Bless you!
دوشنبه 9 دی 1398 06:27 ب.ظ
This is my first time pay a quick visit at
here and i am in fact impressed to read everthing at one place.
یکشنبه 8 دی 1398 03:26 ب.ظ
It’s really a nice and helpful piece of information. I am happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.
سه شنبه 3 دی 1398 07:18 ب.ظ
I know this website offers quality dependent articcles and other data, is there any other website which provides such information in quality?
دوشنبه 25 آذر 1398 06:11 ق.ظ
I'm really enjoying the theme/design of your site.
Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
A handful of my blog readers have complained about
my site not working correctly in Explorer but
looks great in Safari. Do you have any recommendations to help fix this
issue?
جمعه 22 آذر 1398 10:55 ب.ظ
A fascinating discussion is definitely worth comment. I
believe that you should write more about this subject
matter, it may not be a taboo subject but typically people don't speak about such topics.
To the next! Cheers!!
چهارشنبه 20 آذر 1398 12:35 ق.ظ
I'm very happy to find this page. I want to to thank you for your time for
this particularly fantastic read!! I definitely appreciated
every bit of it and I have you book marked to look at new stuff on your web site.
دوشنبه 18 آذر 1398 09:13 ق.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>f d m r ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>redmi note 4 ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>oneplus 6 ringtone download mp3</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://abzarforoosh.ir/post/43/">f d m r ringtone download mp3</a>
<a href="http://www.arezohaa.ir/post/6112/">download ringtone mp3В free</a>
2987488
جمعه 15 آذر 1398 04:42 ب.ظ
This post is priceless. Where can I find out more?
جمعه 8 آذر 1398 07:46 ق.ظ
This is the perfect webpage for anyone who wants to find
out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with
you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely
put a brand new spin on a subject which has been discussed for ages.
Excellent stuff, just excellent!
دوشنبه 4 آذر 1398 10:49 ق.ظ
Hello my family member! I wish to say that this
post is amazing, nice written and come with approximately all
important infos. I would like to see more posts like this .
یکشنبه 3 آذر 1398 02:44 ب.ظ
Great beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend
your website, how can i subscribe for a blog site? The account
aided me a appropriate deal. I were tiny bit familiar
of this your broadcast offered brilliant transparent concept
سه شنبه 9 خرداد 1396 02:52 ق.ظ
بسیار مطلب عالی بود!
ممنونم از وبلاگ خوبتون
چهارشنبه 20 اسفند 1393 08:09 ب.ظ
سلام دوست عزیز....
وب بسیار خوبی داری...
جهت افزایش بازدید سایتت با ما تبادل لینک کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو